بازدید رییس اداره برنامه ریزی استانداری قزوین، جمعی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی البرز و گلخانه داران از گلخانه فراز هامون و مرکز تحقیقات دانژه

در این بازدید، آقای امیرسیدی به توضیحاتی در باب گلخانه فراز پرداخته و ویژگی ها و مزایای آن را شرح دادند. همچنین دکتر راهنمایی، عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، نحوه تغذیه گیاهان در کشت هیدروپونیک را بیان کردند. در پایان نیز بازدید از گلخانه های فراز هامون و مرکز تحقیقات بذر دانژه صورت گرفت.