بازدید مدیران و مسئولین مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، کانون جهادگران و وزرات جهاد کشاورزی از گلخانه های فراز و مرکز تحقیقات بذر دانژه

در تاریخ 24 مهرماه 1396 شرکت هامون میزبان آقایان دکتر امان پور مدیر کانون جهادگران مرکز و ابوالقاسم احمدی مدیر عامل جهاد گران استان البرز و علی اصغر منصور خاکی رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و مسولین و کارمندان مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) بود.