خودکفایی در تولید بذرهای هیبریدی

تولید بذرهای هیبریدی در کشور، گامی موثر در مسیر خود اتکایی است. یکی از فعالان عرصه کشاروزی با تولید بذر هیبریدی نقش عمده ای در خودکفایی کشور از واردات این محصول داشته است.

کلیک کنید