دستنوشته آقای معجری هنگام بازدید از گلخانه فراز

دکتر بیژن معجری - استاد دانشگاه پاریس - حمید امیر سیدی - گلخانه فراز