گلخانه مهندس رضاهمدانی(اردبیل)مدیر گلخانه مهندس رضاهمدانی
مکان گلخانه پارس آباد دشت مغان
مساحت گلخانه 10125متر مربع
تاریخ ساخت در حال ساخت
نوع گلخانه نسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید صیفی جات