پروژه‌های در حال بهره‌برداری


علیخان - حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
گلخانه مهندس علی پور سیدی (جیرفت)
ملون- حمید امیر سیدی- دانژه بذر مانا
گلخانه مهندس خاتمی (کرمان)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
گلخانه دکتر سعید جعفری (ساوجبلاغ)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
گلخانه شماره دو مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا(البرز)
ملون - حمید امیر سیدی - دانژه بذر مانا
گلخانه موسسه کشاورزی عنبری (مشهد)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
گلخانه مجتمع غذایی گلباز-کوهسار(البرز)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
گلخانه شماره سه مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا (البرز)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
گلخانه شماره یک مرکز تحقیقات شرکت دانژه بذر مانا (البرز)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
صنایع غذایی به‌آرا (چاکلز)(مشهد)
-دانژه بذر مانا-ملون-حمید امیر سیدی
گلخانه شریف آباد(پاکدشت)