مجتمع کشت و صنعت فاروج (خراسان شمالی)


مدیرگلخانه کشت و صنعت فاروج مهندس حسن مشار زاده
مکان گلخانه خراسان شمالی – فاروج
مساحت گلخانه 9600 متر مربع
تاریخ ساخت در حال ساخت
نوع گلخانه نسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید نشا