مجتمع کشاورزی علی مرعشی (ساوه)


مدیرگلخانهمهندس علی مرعشی
مکان گلخانهساوه
مساحت گلخانه20000 متر 
تاریخ ساخت1400
نوع گلخانهنسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانهتولید صیفی جات