گلخانه محمد محمدی (حصارگلی ورامین)


مدیرگلخانه محمد محمدی
مکان گلخانه تهران – حصارگلی ورامین
مساحت گلخانه 6975 متر مربع
تاریخ ساخت در حال ساخت
نوع گلخانه نسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید صیفی جات