دستنوشته بازدیدکنندگان ایرانی


دستنوشته استاد محمدرضا شجریان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهندس محمدرضا قاسمپور، مهندس عباس کشاورز، مهندس عباس رجایی، مهندس رشیدی، مهندس دارابی، مهندس خشنود، سرکار خانم شهلا فیلسوفی، شرکت مجتمع کشاورزی صدف، آقای غلامحسین ترابی‌نژاد، مهندس سیدحسین مرعشی، مهندس مرادعلیزاده، مهندس ایرج نیلی، مهندس حجتی، دکتر همتی، دکتر اشتری، دکتر عسگرپور، دکتر شهیدزاده، دکتر موحدیان، دکتر حسنی، دکتر باستانی فرد، دکتر معجری، دکتر جهانسوز، دکتر زالی، دکتر صدرایی، دکتر شجاعیان، دکتر کلانتری، دکتریحیی ، خانم دکتر جعفری، آقای نصیرپور، آقای نوروزی، آقای رمضان‌نژاد، آقای صیدی، آقای میری، آقای فرهادی، آقای امیرزاده، آقای گلباز، آقای عسگریان، آقای توکلی، آقای دیباجی، آقای امیریار احمدی، آقای فخرایی، آقای حکمت‌جو، آقای خاقانی، آقای برلینی، دکتر ولدان هنگام بازدید از گلخانه فراز.

دستنوشته باز دیدکنندگان خارجی ملا فرون، دکتر نیکو دی گروت، خانم اعظم شافی، خانم ادیتا اپراویشین، آقای هرمن یوزف، آقای سیلوانو، آقای دنبرگ و دکتر ولیدالشروف هنگام بازدید از گلخانه فراز. دکتر نیک واتز.پروفسور مونت گومری