بازدید جمعی از کارشناسان، گلخانه داران، تولیدکنندگان گل و گیاه، اساتید دانشگاه سراسر کشور از گلخانه های فراز و مرکز تحقیقات بذر دانژه


گلخانه فراز - حمید امیر سیدی

در تاریخ 11 مرداد 1396 شرکت فراز میزبان جمعی از کارشناسان، گلخانه داران، تولیدکنندگان گل و گیاه و اساتید دانشگاه از سراسر کشور بود. در این بازدید پس از معرفی و نقد گلخانه فراز توسط آقای حمید امیرسیدی، توضیحاتی در مورد بذرهای هیبرید دانژه ارائه شد. در ادامه سوالاتی توسط میهمانان مطرح شد و در نهایت بازدیدی از نزدیک از گلخانه فراز و مرکز تحقیقات بذر دانژه و همچنین مزرعه فراز که شامل کشت رقم های جدید خربزه و طالبی دانژه انجام شد.