گواهی ثبت اختراع سامانه زیر سطحی گلخانه فراز (دانش بنیان)


گواهی ثبت اختراع سامانه زیر سطحی - گلخانه فراز - حمید امیر سیدی