مدیر گلخانه مهندس رضا همدانی
مکان گلخانه پارس آباد دشت مقان
مساحت گلخانه 10125متر مربع
تاریخ ساخت در حال ساخت
نوع گلخانه نسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید صیفی جات