گلخانه آقای علی اکبربهرامی(قزوین)مدیر گلخانه مهندس علی اکبر بهرامی
مکان گلخانه دانسفهان قزوین
مساحت گلخانه 27300متر مربع
تاریخ ساخت در حال ساخت
نوع گلخانه نسل ششم گلخانه فراز
کاربرد گلخانه تولید صیفی جات